Hymenoscyphus fructigenus 

Hymenoscyphus fructigenus 1563

Hymenoscyphus fructigenus