Thelephora vialis (3 Photos)

Thelephora vialis1888

Thelephora vialis 

Thelephora vialis03062

Thelephora vialis 

Thelephora vialis