Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes) (Frost) Binder and Bresinsky (7 Photos)

Retiboletus ornatipes 9101

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)0094

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)00350

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)

Retiboletus ornatipes01065

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)

Retiboletus ornatipes (Boletus ornatipes)