Hymenoscyphus fructigenus 

Hymenoscyphus fructigenus 1563

Hymenoscyphus fructigenus 

is in the Heliotaceae family in the Heliotales order.