Pycnoporellus fulgens

Next
Pycnoporellus fulgens_2565

Pycnoporellus fulgens (Fr.) DonK 1971

It is in the Fomitopsidaceae family of the Polyporales.