Phellodon alboniger 

Phellodon alboniger 04320 copy

Phellodon alboniger (Peck) Banker 1906

It is in the Bankeraceae family of the Thelephorales order.